اخبار دارویی

FDA

تازه های FDA

Xuriden ســازمان غــذا و داروی امريــكا بــه تازگـي داروي جديـدي بـه نـام زوريدن (يوريديـن تـري اسـتات) را بـراي درمان بيمــاران

ادامه مطلب »